بیمه ایران برای راحتی مشتریان خود راه‌های متنوعی را برای پرداخت حق بیمه و اقساط در نظر گرفته است.

برای پرداخت اقساط بیمه ایران می‌توانید به صورت مستقیم از سایت بیمه ایران استفاده کنید.